Regulamin
i polityka prywatności

Meble drewniane wykonujemy kompleksowo – od projektu, aż po finalne wykończenie blatu. Podejmiemy się wykonania nawet najbardziej wymagającego, fantazyjnego projektu.

/
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym SĘKWTYM – www.sekwtym.eu od SĘKWTYM Jan Grudzień, ul. Krótka 2a, 05-230 Kobyłka, NIP: 125-145-16-40.

2. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

a) Klient– osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w sklepie internetowym SĘKWTYM. Klientem może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca,

b) Sprzedawca– SĘKWTYM Jan Grudzień, ul. Krótka 2a, 05-230 Kobyłka, NIP: 125-145-16-40,

c) Sklep– sklep internetowy utrzymywany przez Sprzedawcę w domenie www.sekwtym.eu,

d) Konsument– w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności,

e) Konto Użytkownika– konto w Sklepie, przypisane do danego Klienta, zawierające dane podane podczas rejestracji,

f) Regulamin– niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.

3. Sklep oferuje w sprzedaży detalicznej za pomocą sieci internet Stoły, stoliki kawowe, szafki RTV, konsolki, regały. Powyższe produkty dostępne są poprzez Sklep w formie na zamówienie lub personalizowanych.

4. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej www.sekwtym.eu, jak również udostępniane są w drodze wiadomości e-mail pod adresem e-mailowym Sprzedawcy.

5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą pocztową na adres wskazany w punkcie 2b oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@sekwtym.eu.

2. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI

1. By móc złożyć zamówienie przez Sklep Klient spełnić musi następujące wymagania techniczne:

a. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu,

b. posiadać dostęp do poczty elektronicznej,

c. korzystać z przeglądarki internetowej (zaleca się korzystanie z najnowszej wersji),

d. korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768,

e.włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.

2. Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci:

a. rejestracji Konta i utrzymania Konta Użytkownika,

b. formularza zamówienia,

c. newslettera.

3. Za świadczenie ww. usług Sklep nie pobiera żadnych opłat.

4. Powyższe usługi świadczone są przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny zrezygnować z danej usługi wysyłając w tym celu stosowną wiadomość e mail na adres e-mail Sprzedawcy. Klient może odstąpić bez podania przyczyny od umowy o świadczenie każdej z usług w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia sposób podany powyżej.

3. ZAWIERANIE UMÓW

1. Umowa zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

2. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto określonymi w złotych polskich. Ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki.

3. Jeżeli dotyczy to danego produktu, Sprzedawca dochowuje należytej staranności, aby zdjęcia produktów odzwierciedlały ich kolor, charakter, fakturę i stan. Kolory produktów na zdjęciach, wobec m.in. różnej rozdzielczości, kalibracji i jasności ekranu komputera Kupującego, na którym zdjęcia są wyświetlane lub używania lampy błyskowej, mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistości. Sklep w tym celu zamieszcza oprócz zdjęcia opis produktu oraz jego koloru. W razie wątpliwości prosimy o uprzedni kontakt ze Sprzedawcą.

4. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Sklepu z wykorzystaniem Formularza zamówienia (bez rejestracji) lub przy pomocy Konta Użytkownika.

5. Aby dokonać zakupu Klient wybiera interesujące go produkty w Sklepie poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku. Po zakończeniu wybierania produktów, Klient przechodzi do koszyka w którym znajdują się informacje o dokonywanym zamówieniu. Do informacji tych należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami.

6. Następnie klient klika przycisk „Przejdź do kasy” który przekierowuje Klienta na stronę na której uzupełnić należy adres wysyłki i wybiera sposób dostawy produktu.

7. Klikając „Następne” Klient przechodzi na stronę zawierającą pełne podsumowanie zakupów; adres wysyłki, wybrany towar, sposób dostawy i instrukcje dotyczącą płatności.

8. Klient, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.

9. Kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o złożeniu zamówienia.

10. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca kontaktuje się z kupującym w celu ustalenia kosztów dostawy i terminu realizacji.

11. Płatności w formie przelewu dzielona jest na dwie raty.
a. Po ustaleniu szczegółów dotyczących dostawy i płatności Sprzedający wysyła kupującemu Fakturę zaliczkową która stanowi pierwsze 30%.

b. Przed wysyłką produktu Sprzedawca przesyła kupującemu zdjęcie potwierdzające wykonanie i Fakturę opiewającą na pozostałe 70%.

12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:

a. udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu,

b. utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Sklepu.

13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą.

14. W przypadku produktu wykonywanego na zamówienie lub personalizowanego, klient dokonuje zakupu produktu poprzez Sklep, a następnie przekazuje Sprzedawcy instrukcje dotyczące zamówienia w formie wiadomości e-mail.

4. TERMINY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Strona internetowa udostępnia następujące formy płatności za zamówienie:

a. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedającego (przedpłata),

b. płatności w dwóch ratach. Po złożeniu zamówienia 30% i przed wysyłką towaru 70%,

2. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentu płatności.

3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta Sprzedający dokonuje zwrotu na ten sam instrument płatniczy, za pomocą którego Klient dokonał płatności.

5. SPOSOBY I KOSZTY DOSTAWY

1. Klient ponosi koszty dostawy zamówionych produktów do miejsca przeznaczenia.

2. Produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Opłaty za dostawę produktów wynosi 300zł, większe i niestandardowe zamówienia wyceniane są indywidualnie.

3. Sprzedawca wysyła produkt firmą spedycyjną.

4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 30-40 dni roboczych od zaksięgowania zapłaty za zamówiony towar na koncie Sprzedawcy (albo, w przypadku płatności kartą płatniczą, od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności).

5. Czas realizacji liczony jest indywidualnie w przypadku produktów tworzonych na indywidualne zamówienie klienta (inny wymiar, klasa drewna lub nietypowy kolor).

6. Koszt i czas dostawy liczony jest indywidualnie jeśli klient chcę zamówić produkt z wniesieniem.

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.

2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki lub osobistego odbioru towaru, bez podania przyczyny.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu regulaminu, zarówno drogą pocztową na adres: ul. Krótka 2a, 05-230 Kobyłka, jak i na adres kontaktowy e-mail: kontakt@sekwtym.eu.

4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową (na adres podany przy składaniu zamówienia) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Konsument powinien zwrócić zakupione produkty w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy.

7. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych produktów.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, jak na przykład koszty czyszczenia, naprawy części, zerwania metek. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniany przez Sklep). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.

11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

7. REKLAMACJA PRODUKTU (RĘKOJMIA ZA WADY)

1. Sprzedawca obowiązany jest do dostarczania produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.

2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie dwóch lat od dnia wydania produktu. Przed upływem powyższego terminu konsument może powiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu wady wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres: kontakt@sekwtym.eu.

3. Konsument nie jest związany powyższymi sposobami składania reklamacji. Może on złożyć zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób pod warunkiem wykorzystania trwałego nośnika.

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

a. imię i nazwisko lub firmę kupującego,

b. adres zamieszkania/siedziby do korespondencji,

c. dołączony dowód zakupu produktu (np. paragon, faktura, dowód przelewu itp.),

d. dokładne oznaczenie reklamowanego towaru,

e. wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia,

f. żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu, usunięcie wady),

g. datę wniesienia i podpis składającego reklamację.

5. Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji i wzywa konsumenta do niezwłocznego dostarczenia wadliwego produktu do Sprzedawcy, w celu ustosunkowania się do reklamacji.

6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

7. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.

8. UMOWY ZAWIERANE Z PRZEDSIĘBIORCAMI DOKONUJĄCYMI ZAMÓWIENIA W CELACH ZAWODOWYCH

1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami dokonującymi zamówienia w celach zawodowych.

2. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.

3. Przedsiębiorca jest zobowiązany zbadać przesyłkę dostarczaną mu za pośrednictwem przewoźnika w sposób zwyczajowo przyjęty, a w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia produktu, obowiązany jest dochować wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

4. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z przedsiębiorcą w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn.

6. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Prawem właściwym jest prawo polskie.

9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZANIA SPORÓW

1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie, konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przed wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:

a. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży,

b. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu,

c. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.

2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży jest prawo polskie, chyba, że prawo właściwe dla miejsca zamieszkania konsumenta reguluje jego uprawnienia w sposób korzystniejszy dla konsumenta.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 20-01-2022.

[FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY] 

Adresat Adres pocztowyJa / My (*) niniejszym informuję / informujemy (*) o moim / naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

Nazwa produktu Cena 

Razem 

Data zawarcia umowy 

Data odbioru produktów 

Imię i nazwisko 

Adres konsumenta (-ów) 

Data i podpis3

Polityka prywatności i cookies

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności sklepu SĘKWTYM, która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych do Serwisu przez Użytkownika.

2. Polityka Prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu.

2. DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

1. Administrator– SĘKWTYM Jan Grudzień, ul. Krótka 2a, 05-230 Kobyłka, NIP: 125-145-16-40,

2. Serwis– strona internetowa pod adresem www.sekwtym.eu oraz wszelkie jej podstrony,

3.Strony– Administrator i Użytkownik,

4. Użytkownik– osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu i podaje w jego ramach swoje dane osobowe.

3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administrator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

2. Administrator przetwarza dane w zakresie, czasie i celach każdorazowo wskazanych w treściach udostępnionych pod formularzami służącymi do zbierania danych osobowych od Użytkownika.

3. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie zaufanym podwykonawcom Administratora, tj. dostawcom usług informatycznych, firmie księgowej, administracji.

4. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

1. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien uaktualnić je wysyłając stosowną wiadomość do Administratora.

2. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia korzystanie z Serwisu.

5. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.

5. TECHNICZNA OCHRONA DANYCH

1. Administrator wykorzystuje wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym Użytkownika i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

2. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Użytkownika.

3. Powierzone dane są składowane na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.

4. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

6. POLITYKA COOKIES

1. Dla wygody Użytkowników Serwis używa plików cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

2. W ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików cookies: „sesyjne (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3. W Serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

a) „niezbędne”– umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników,

b) „zabezpieczające”– służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z usług Serwisu,

c) „funkcjonalne”– umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu itp.

4. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

7. LOGI

1. Zgodnie z praktyką większości serwisów www przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowujemy:

a) adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu;

b) czas nadejścia zapytania,

c) czas wysłania odpowiedzi,

d) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

e) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

f) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link),

g) informacje o przeglądarce użytkownika.

2. Dane gromadzone w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem.

3. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

8. KONTAKT

1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje jego dane osobowe.

2. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.

3. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@sekwtym.eu.

Dostawa

Nasze produkty wysyłamy za pośrednictwem firm spedycyjnych. 

Pracownia sękWtym prowadzi wysyłkową sprzedaż swoich produktów. Meble wysyłane sa firmą spedycyjną.

 

Cena dostawy jednego mebla to 0zł. Koszt dostawy większych zamówień rozpatrywany jest indywidualnie.

Cookiebot